Go to Top

Zgłoś wypadek online

Jeśli zostałeś poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, wypadku przy pracy, doznałeś uszczerbku na zdrowiu w sytuacji losowej - nie zwlekaj, skontaktuj się z nami. Jesteśmy dla Ciebie, nam możesz zaufać ...

Więcej

Benefides

Jesteśmy dla Ciebie, nam możesz zaufać. Tworzymy profesjonalny zespół prawników, którzy dysponują szeroką wiedzą i skutecznie pomagają Klientom.

Więcej

Benefides

Dzięki profesjonalnemu podejściu do każdej zgłoszonej sprawy jesteśmy w stanie osiągnąć zamierzony cel odszkodowawczy.Twoje zadowolenie jest dla nas niezwykle ważne.

Strona główna

Zgłoszenie wypadku online

Jesteśmy doświadczonym zespołem prawników. Naszymi priorytetami są sprawne i skuteczne działanie oraz zadowolenie Klienta. Jeżeli Ty lub ktoś z Two­ich bli­skich został poszko­do­wany w: wypadku komu­ni­ka­cyj­nym, wypadku przy pracy, wypadku w rolnictwie, doznał obra­żeń idąc nie­rów­nym lub nie­od­śnie­żo­nym chodnikiem, wypeł­nij for­mu­larz zgło­sze­nia wypadku online. Zgło­sze­nie zosta­nie prze­słane do jed­nego z naszych dorad­ców, który skon­tak­tuje się z Pań­stwem oraz bez­płat­nie udzieli wszel­kich wska­zó­wek doty­czą­cych spo­sobu dal­szego postę­po­wa­nia - nie zwle­kaj czas ma zna­cze­nie.

Jesteśmy profesjonalistami

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie i współpracę z renomowaną kancelarią adwokatów i radców prawnych, jesteśmy w stanie zapewnić naszym Klientom poczucie bezpieczeństwa oraz pewność, że dzięki indywidualnej opiece jego sprawa jest traktowana z najwyższą starannością.

Porady Benefides

Nie wiesz lub nie jesteś pewien czy i w jakiej wysokości należy Ci się odszkodowanie? Nie wahaj się możesz na tym tylko zyskać! Prowadzimy sprawy na własne ryzyko finansowe i otrzymujemy swoje wynagrodzenie dopiero po uzyskaniu przez Ciebie odszkodowania...

Czytaj więcej

Zapytaj o swoją sprawę

Nie wiesz co się dzieje w Two­jej spra­wie i chcesz mieć wgląd na bie­żąco w działania Benefides? W celu uzy­ska­nia szczegółowych infor­ma­cji o prze­biegu sprawy wypeł­nij ten formularz podając w szczególności imię i nazwisko, swój telefon oraz adres email do kontaktu.

Zapytaj nas...